Prekių pristatymo sąlygos ir grąžinimo taisyklės

PREKIŲ PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIS

1.     Bendrosios nuostatos

Ši prekių pirkimo ir pardavimo sutartis (toliau– sutartis ar Taisyklės) nustato asmens, įsigyjančio prekes www.idealride.lt elektroninėje parduotuvėje, toliau– Pirkėjas, ir UAB Ednora, juridinio asmens kodas 124089923, adresas Eišiškių pl. 26, Vilnius, toliau – Pardavėjas tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę, Pirkėjui įsigyjant prekes, toliau – prekės ar prekė, Pardavėjo administruojamoje elektroninėje parduotuvėje adresu www.idealride.eu,  toliau – elektroninė parduotuvė. Įsigydamas prekes, Pirkėjas sutinka su šia sutartimi.

2.       Sutarties sudarymo momentas

2.1.   Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas elektroninėje parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, surašęs prekių užsakyme nurodytus Pirkėjo duomenis, įsikaitant ir pristatymo adresą, pasirinkęs apmokėjimo būdą ir susipažinęs su šiomis Taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Pirkti ir sutinku su sutarties sąlygomis“, ir galioja iki visiško šalių pareigų pagal šią sutartį įvykdymo.

2.2.   Pirkėjui nepritarus visoms arba tam tikrai daliai Taisyklių, jis privalo nepateikti užsakymo.

2.3.   Pirkėjas paspausdamas mygtuką “Pirkti ir sutinku su sutarties sąlygomis” patvirtina, kad jis perskaitė sutarties sąlygas, sutarties sąlygos jam yra aiškios ir Pirkėjas sutinka įsigyti prekes sutartyje aptariamomis sąlygomis.

2.4.   Sutartis yra daugkartinio pobūdžio, t.y. Pirkėjui pirmojo užsakymo pateikimo metu paspaudus mygtuką „Pirkti ir sutinku su sutarties sąlygomis“, ši Sutartis taikoma ir visiems vėlesniems Pirkėjo užsakymams.

2.5.   Atsižvelgiant į 2.4. punkto nuostatas, Pirkėjas teikdamas tolesnius užsakymus visais atvejais privalo vėl susipažinti su elektroninėje parduotuvėje skelbiamomis vėliausios redakcijos sutarties sąlygomis.

2.6.   Teikdamas visus vėlesnius užsakymus Pirkėjas pakartotinai pateikdamas užsakymą ir paspausdamas mygtuką “Pirkti ir sutinku su sutarties sąlygomis“, tokiais savo veiksmais patvirtina, kad jis susipažino su vėliausios redakcijos sutarties sąlygomis.

3.        Pirkėjo teisės ir pareigos

3.1.   Pirkėjas turi teisę pirkti prekes elektroninėje parduotuvėje, vadovaudamasis šiomis Taisyklėmis bei Lietuvos Respublikos teisės aktais.

3.2.   Pirkėjas turi teisę atsisakyti elektroninėje parduotuvėje sudarytos sutarties 7 skyriuje nustatyta tvarka.

3.3.   Pirkėjas privalo sumokėti prekių, bei jų pristatymo kainą ir priimti užsakytas prekes.

3.4.   Už prekes Pirkėjas sumoka, naudodamasis Idealride.lt parduotuvės, „Saugus atsiskaitymas“ skiltyje pasiūlytais būdais.

3.5.   Pasikeitus Pirkėjo registracijos formoje pateiktiems duomenyms, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti.

3.6.   Pirkėjas privalo laikytis visų Taisyklėse bei Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų.

4.        Pardavėjo teisės ir pareigos

4.1.      Pirkėjui bandant pakenkti, ar pakenkus elektroninės parduotuvės darbui ar stabiliam veikimui, Pardavėjas gali apriboti, sustabdyti (nutraukti) galimybę naudotis elektronine parduotuve be išankstinio perspėjimo ir neatsako už jokius su tuo susijusius Pirkėjo kaštus.

4.2.      Pardavėjas turi teisę laikinai arba neterminuotai nutraukti elektroninės parduotuvės veiklą be atskiro įspėjimo ir neatsako už su tuo susijusius Pirkėjo nuostolius, tačiau iki elektroninės parduotuvės veiklos nutraukimo pirkėjo apmokėtos prekės vis tiek bus pristatytos Pirkėjui.

4.3.      Pardavėjas turi teisę vienašališkai pakeisti šias Taisykles, paskelbdamas elektroninės parduotuvės tinklalapyje ir tokiu atveju pakartotiniems pirkėjo užsakymams Pirkėjui spaudžiant mygtuką “Pirkti ir sutinku su sutarties sąlygomis” Pirkėjui bus taikomos atnaujintos Taisyklių sąlygos (galiojanti sutarties redakcija). Pakeitimai įsigalioja iš karto po paskelbimo sudaromiems sandoriams.

4.4.      Pardavėjas įsipareigoja dėti pastangas, sudarant sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis elektronine parduotuve.

4.5.      Pardavėjas neatsako už Pirkėjo nuostolius, susijusius su elektroninės parduotuvės veikimo sutrikimais ir (ar) duomenų perdavimo klaidomis.

4.6.      Pardavėjas, negalėdamas Pirkėjui pateikti užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką prekę, o Pirkėjui atsisakius priimti tokią prekę, grąžina Pirkėjo sumokėtus pinigus per iš anksto suderintą terminą. 

4.7.      Šiuo atveju Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių nepateikimą.

5.        Prekės kaina

5.1.      Prekės kaina nurodoma elektroninėje parduotuvėje kiekvienos prekės aprašyme.

5.2.      Prekės aprašymas elektroninėje parduotuvėje yra laikomas sutarties neatskiriamu priedu ir sudėtine sutarties dalimi.

5.3.      Į prekės kainą, nurodytą elektroninėje parduotuvėje, nėra įskaičiuotos:

5.3.1.      prekės siuntimo išlaidos - jų dydis bus papildomai nurodytos užsakymo metu. Pirkėjas pateikdamas užsakymą ir paspausdamas mygtuką “Pirkti ir sutinku su sutarties sąlygomis” sutinka užsakyme nurodytu prekių siuntimo mokesčiu;

5.3.2.      mokėjimo pavedimų, mokėjimo kortelės aptarnavimo mokesčiai. Šias išlaidas Pirkėjas pats papildomai susimoka pagal Pirkėją aptarnaujančio banko sąlygas;

5.3.3.      Pirkėjo išlaidos telefono skambučiams, aiškinantis prekės pirkimo sąlygas. 

5.3.4.      prekių grąžinimo Pardavėjui išlaidos, kai Pirkėjas sutartyje nustatytais atvejais turi teisę grąžinti prekes ir tokia teise Pirkėjas pasinaudoja, išskyrus atvejus, jei pagal sutarties sąlygas tokias išlaidas apmoka Pardavėjas. Šias išlaidas Pirkėjas pats papildomai susimoka pagal savo pasirinktą prekių grąžinimo Pardavėjui būdą.

5.4.      Prekės kainą Pirkėjas privalo sumokėti iš karto po to, kai suformavęs užsakymą ir paspaudęs mygtuką “Pirkti” yra nukreipiamas prekės apmokėjimui į savo pasirinktą apmokėjimo būdą. Jei norima gauti prekių apskaitos dokumentus apie tai turite paminėti prekių užsakyme, tokiu atveju Prekių apskaitos dokumentus Jums atsiųsime nurodytu elektroniniu paštu. Popierinis prekių apskaitos dokumentas nebus siunčiamas.

5.5.      Visais atvejais, kai Pirkėjas nesumoka kainos per 1 (vieną) darbo dieną nuo užsakymo pateikimo, laikoma, kad Pirkėjas atsisakė Sutarties.

5.6.      Tokiu atveju Pardavėjui nekyla pareiga parduoti prekes, o Pirkėjo užsakymas yra laikomas atšauktu.

5.7.      Pirkėjo užsakymas tampa vykdomu po to, kai į Pardavėjo sąskaitą yra įskaityta atitinkama užsakymo suma (su visais pristatymo mokesčiais, jei taikoma).

5.8.      Privaloma saugoti užsakymo numerį ir neatskleisti jo tretiesiems asmenims, kurie neturi teisės atsiimti prekių Jūsų vardu.

5.9.      Užsakymo numeris tapo žinomas trečiai šaliai be jūsų žinios, nedelsiant informuojate Pardavėją, sutartyje nurodytais kontaktais. Jei tokio informavimo apie neteisėtą užsakymo numerio atskleidimą negauname, laikysime, kad asmuo, pateikęs užsakymo numerį yra įgaliotas priimti prekes ir veikti priimdamas prekes Jūsų vardu pagal šią sutartį. 

5.10.    Bus laikoma, kad prekės buvo tinkamai perduotos Jums.

6.        Prekių pristatymas

6.1.      Prekes pristatoma tokiais įkainiais:

6.1.1.  Lietuvoje: prekių pristatymas Lietuvos teritorijoje  – 2 - 49,99 Eur.

6.1.2.  Prekių pristatymas į ES šalis: yra galimybė prekes pristatyti į kitas ES šalis. Užsakydami prekes pažymėkite, kad norite, jog prekės būtų pristatytos į kitas ES šalis. Pristatymo kaina, būdas ir terminas derinamas telefonu: +370 604 13718 arba elektroniniu paštu: info@ednora.eu.

6.2.     Išimtinais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl nenumatytų aplinkybių. Tokiu atveju, Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant apie tai informuoti Pirkėją bei nurodyti prekių pristatymo terminą.

6.3.     Prekės pristatomos Pirkėjo nurodytu adresu per 1-3 darbo dienas (jei nenurodyta kitaip) nuo gauto apmokėjimo, jei užsakymo patvirtinime nėra nurodytas kitas prekių pristatymo terminas.

6.4.     Pardavėjas turi teisę pakeisti pristatymo terminus apie tai informuodamas Pirkėją jo nurodytu elektroniniu paštu. 

6.5.     Prekių pristatymas vykdomas visoje Lietuvoje, pristatymo dieną, susisiekiama telefonu su užsakymo gavėju ir susiderinamas siuntinio įteikimo laiką.

6.6.     Prekės pristatymo metu Pirkėjas ar jo vardu veikiantis asmuo kartu su transporto įmonės arba Pardavėjo atstovu patikrina siuntos būklę ir pastebėjus siuntos pažeidimus, juos būtina nurodyti pristatymą patvirtinančiame dokumente.

6.7.     Pirkėjui ar Jūsų vardu veikiančiam asmeniui priėmus siuntą ir pasirašius siuntos pristatymą patvirtinantį dokumentą be pastabų, laikoma, kad perduota siunta yra be defektų.

6.8.     Prekes pristačius Pirkėjo nurodytu adresu, laikoma, kad prekės Pirkėjui yra perduotos, o Pirkėjas jas perėmė, neatsižvelgiant į tai, ar prekes priėmė pats Pirkėjas ar kitas asmuo, jei buvo pateiktas prekių užsakymo numeris.

6.9.     Jei planuojamą prekių pristatymo dieną prekės nepristatomos, Pirkėjas nedelsiant, tačiau ne vėliau, kaip kitą dieną po planuotos prekių pristatymo dienos, apie tai informuoja Pardavėją.

6.10.    Jei Pirkėjo nurodytu adresu prekių pristatymo metu nebus asmens, galinčio priimti prekes ir prekių pristatymas bus vykdomas pakartotinai, gali papildomai kainuoti.

6.11.     Pirkėjas spausdamas mygtuką “Pirkti” patvirtina savo sutikimą apmokėti tokias papildomas išlaidas.

6.12.    Pirkėjas pastebėjęs, jog prekės neatitinka užsakyme ar prekių aprašyme numatytų reikalavimų, įsipareigoja nedelsiant, tačiau ne vėliau, kaip kitą dieną po prekių pristatymo dienos susisiekti su Pardavėju telefonu +370 604 13718 arba elektroniniu paštu info@ednora.lt.

6.13.    Pardavėjas įsipareigoja imtis visų veiksmų esamiems trūkumams pašalinti, jeigu tokie trūkumai atsirado dėl Pardavėjo ar jo vardu veikiančių trečiųjų asmenų kaltės.

6.14.    Apmokėtas Prekes pirkėjas gali nemokamai atsiimti iš Pardavėjo adresu: Eišiškių pl. 26, Vilnius po to, kai Pardavėjas pateiks Pirkėjui elektroniniu paštu patvirtinimą, kad prekės paruoštos atsiimti. Tokiu atveju užsakydamas prekes Pirkėjas privalo pažymėti, kad pats atsiims prekes.

6.15.    Pirkėjas privalo atsiimti prekes ne vėliau, kaip per 10 (dešimt) dienų nuo Pardavėjo patvirtinimo apie tai, kad prekė paruošta atsiėmimui.

6.16.    Pirkėjas patvirtina, kad jam yra žinoma ir jis sutinka, kad per 6.15 punkte nurodytą terminą jam neatsiėmus prekių, Pardavėjas neprivalo toliau saugoti prekių, ir Pardavėjo pareiga parduoti prekes pasibaigus šiam terminui yra laikoma tinkamai įvykdyta.

6.17.    Atsiimdamas prekes Pirkėjas ar jo vardu veikiantis asmuo privalo pateikti Pardavėjui prekių užsakymo numerį. Prekės atsiėmimo metu Pirkėjas ar Pirkėjo nurodytas asmuo privalo kartu su Pardavėjo atstovu patikrinti prekės būklę ir pastebėję prekių neatitikimą užsakymui, šiuos pažeidimus nurodyti prekės perdavimą patvirtinančiame dokumente. Pirkėjui priėmus prekes ir pasirašius prekių pristatymą patvirtinantį dokumentą be pastabų, laikoma, kad perduotos prekės yra be defektų.

6.18.    Prekių atsitiktinio žuvimo ar jų sugedimo rizika pereina Pirkėjui nuo to momento, kai prekės yra perduotos Pirkėjui ar asmeniui, Pirkėjo vardu atsiimančiam prekes ir pateikusiam prekių užsakymo numerį.

7.   Sutarties atsisakymas

7.1.     Pirkėjas turi teisę atsisakyti sutarties pranešdamas Pardavėjui apie tai raštu per 14 (keturiolika) dienų nuo:

7.1.1.      prekių gavimo;

7.1.2.      jeigu vienu užsakymu užsakėte daugiau negu vieną prekę ir prekės pristatomos atskirai, – nuo tos dienos, kurią Jūs ar Jūsų nurodytas asmuo, išskyrus kurjerį, gauna paskutinę prekę;

7.1.3.      jeigu prekė pristatoma skirtingomis partijomis (dalimis), – nuo tos dienos, kurią Jūs ar Jūsų nurodytas asmuo, išskyrus kurjerį, gauna paskutinę partiją (dalį);

7.1.4.      jeigu sudaroma sutartis dėl reguliaraus prekių pristatymo per nustatytą laikotarpį, – nuo tos dienos, kurią Jūs ar Jūsų nurodytas asmuo, išskyrus kurjerį, gauna pirmąją prekę.

7.1.5.      Visais atvejais, kai prekės jau pristatytos, šia teise galima pasinaudoti tik jei prekė nebuvo naudota, nėra sugadinta, nepažeista originali pakuotė ar prekė nepraradusi prekinės išvaizdos.

7.2.     Sutarties atsisakymo forma yra šios sutarties priedas. 

7.3.     Sutarties atsisakymo pranešime privaloma nurodyti atsiskaitomąją sąskaitą, į kurią prašote grąžinti iki nutraukimo sumokėtas sumas. 

7.4.     Sutarties nutraukimą, patvirtinsime Jūsų nurodytu elektroniniu paštu.

8.        Prekių grąžinimas

8.1.                    Pirkėjui perduotos prekės gali būti grąžinamoms tik tais atvejais, kai:

8.1.1.      Pirkėjas, pasinaudojęs sutarties 7 skyriuje aptarta teise atsisakyti sutarties po to, kai prekės buvo pristatytos Jums ar jei Jums atsisakius sutarties prekės jau buvo išsiųstos ir Jūs jas gavote po to, kai atsisakėte sutarties;

8.1.2.      Pirkėjui buvo perduota netinkamos kokybės, nesukomplektuota prekė, ir jis prašo pakeisti ją tinkamą preke ar išreiškia norą grąžinti už prekę sumokėtus pinigus.

8.1.3.      Pinigų grąžinimas vykdomas pagal Sutarties ___ punktus. Norėdami pasinaudoti šio punkto nuostatomis, Jūs privalote pranešti apie prekių trūkumus, nekomplektiškumą, ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo prekių perdavimo Jums momento. 

8.1.4.      36.3. Jums nepatinka nusipirkta prekė  ir per 14 (keturiolika) dienų nuo prekės gavimo dienos prašote pakeisti prekę analogiška preke, pirkėjas, savo lėšomis grąžina prekę, o Pardavėjas, gaves grąžintą prekę, pateikia kitą analogišką prekę ir Pirkėjas sumoka keičiamos prekės pristatymo išlaidas.

8.1.5.      Jei pakeitimui tinkamos prekės nėra, per 14 (keturiolika) dienų terminą prekė grąžinama Pardavėjui ir grąžinami sumokėti pinigus, išskyrus pristatymo išlaidas. 

8.1.6.      Pirkėjas prekės privalo grąžinti originalioje prekės ir siuntos pakuotėje. Kartu su keičiama arba grąžinama preke turi būti pridedamas pirkimą elektroninėje parduotuvėje patvirtinantis dokumentas.

8.1.7.      Už keičiamų/grąžinamų prekių sukomplektavimą ir supakavimą atsako Pirkėjas. Jeigu daiktas nėra sukomplektuotas ir/ar tinkamai supakuotas (taip, kaip buvo siuntimo metu), Pardavėjas nepriima grąžinamų prekių. 

9.      Tinkamumo naudoti terminas

9.1.    Visoms prekėms yra suteikiamas Prekės kokybės garantijos terminas (36 mėn.), kurį suteikia prekių gamintojas. 

10.     Atsakomybė

10.1.    Pirkėjas atsako už užsakymo formoje pateiktų duomenų teisingumą. Pirkėjas prisiima atsakomybę už padarinius, kilusius dėl užsakymo formoje pateiktų duomenų klaidingumo ar netikslumo. Pirkėjas atsako už tai, kad prekes priimantys asmenys, žinantys užsakymo numerį ir dėl to laikomi kaip veikiantys Pirkėjo vardu, turi reikiamus įgaliojimus ir teises priimti/ atsiimti prekes Pirkėjo vardu.

10.2.    Sutarties, naudotis elektronine parduotuve, pažeidimą šalys atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

10.3.    Atsižvelgiant į LR elektroninio parašo įstatymo nuostatas, Pirkėjas susitaria su Pardavėju, kad Pirkėjo veiksmų elektroninėje parduotuvėje patvirtinimas prisijungimo prie elektroninės parduotuvės duomenimis (atpažinimo kodu) turi Elektroninio parašo įstatymo 8 str. 1 d. įtvirtintą elektroninio parašo teisinę galią.

10.4.    Pirkėjas privalo saugoti prisijungimo prie elektroninės parduotuvės duomenis ir jų neatskleisti, užtikrinti, kad duomenys būtų žinomi tik jam pačiam 

10.5.    Kilus įtarimui, kad prisijungimo duomenys galėjo būti žinomi trečiai šaliai, nedelsiant apie tai pranešti Pardavėjui, 

10.6.    Visi veiksmai, atlikti naudojantis Pirkėjo atpažinimo kodu, laikomi atliktais Pirkėjo.

10.7.    Pardavėjas neatsako už kitų įmonių tinklalapiuose pateiktą informaciją, net jeigu Pirkėjas patenka į šiuos tinklalapius per Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje esančias nuorodas.

10.8.    Elektroninėje parduotuvėje vaizduojamos prekės spalva, forma ar kitais parametrai gali skirtis nuo įsigyjamos prekės. 

11.     Asmens duomenų tvarkymas (kai prekės perduodamos fiziniam asmeniui)

11.1.    Bet kokia informacija, kuri yra susijusi su asmens duomenimis ir kuri yra patiekiama Pirkėjo, norint įvykdyti sutartį, laikoma slapta ir neviešinama, išskyrus šiame 9 skyriuje aptartus atvejus, kai asmens duomenys perduodami tretiesiems asmenims sutarties vykdymo tikslu. 

11.2.    Bet kokios kitos asmeninės Pirkėjo informacijos atskleidimo tretiesiems asmenims išimtys, išskyrus jau aptartas šiame XI skyriuje, visais atvejais derinamos su Pirkėju. Visais kitais atvejais tretiesiems asmenims bet kokie Pirkėjo asmens duomenys gali būti atskleidžiami tik LR teisės aktuose numatytais atvejais.

11.3.    Paspausdamas mygtuką „Pirkti“, Pirkėjas patvirtina, kad jis sutinka pateikti Pardavėjui šiose taisyklėse ir užsakymo formoje nurodytus savo asmens duomenis bei neprieštarauja, kad Pirkėjo pateiktus asmens duomenis Pardavėjas ir šiame skyriuje nurodyti tretieji asmenys tvarkytų sutarties vykdymo tikslu sutarties vykdymo laikotarpiu.

11.4.    Paspausdamas mygtuką “Pirkti”, Pirkėjas patvirtina, kad jis sutinka, pateikti asmens duomenis prekių vežimo paslaugas teikiantiems tretiesiems asmenims, elektroninę parduotuvę administruojantiems asmenims, bei IT paslaugas Pardavėjui teikiantiems asmenims.

11.5.    Paspausdamas mygtuką „Pirkti“, Pirkėjas patvirtina, kad jis ir asmenys, kurie priims prekes Pirkėjo vardu, yra informuoti apie savo teisę susipažinti su Pardavėjo ir šiame skyriuje nurodytų asmenų tvarkomais savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų nuostatų, nesutikti, kad būtų tvarkomi jų asmens duomenys.

11.6.Paspausdamas mygtuką „Pirkti“, Pirkėjas patvirtina, kad jis ir asmenys, kurie priims prekes Pirkėjo vardu, žino turintys teisę atsisakyti pateikti savo asmens duomenis, tačiau supranta, kad asmens duomenys yra reikalingi ir būtini siekiant vienareikšmiai identifikuoti Pirkėją ir asmenis, kurie priims prekes Pirkėjo vardu, sutarties vykdymo tikslais ir nepateikus asmens duomenų ir (ar) nesutikus, kad jie būtų tvarkomi sutarties vykdymo tikslu, negalės sudaryti ir (ar) vykdyti sutarties (įskaitant, bet neapsiribojant ir negalės perduoti prekių Pirkėjui ar asmeniui, veikiančiam Pirkėjo vardu).

12.      Informacijos siuntimas

12.1.Pardavėjo rekvizitai nurodyti sutartyje aukščiau. Pirkėjo rekvizitai bus nurodomi Pirkėjui užpildžius prekių užsakymo formą bei pateikus užsakymą, laikantis elektroninės parduotuvės reikalavimų.

12.2.Pardavėjas visus pranešimus Pirkėjui siunčia Pirkėjo užsakymo formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.

12.3.Pirkėjas savo pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo elektroninės parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytu adresu.

12.4.Kai pranešimas siunčiamas elektroniniu paštu laikoma, kad šalis pranešimą gavo tą pačią dieną, kai jis buvo išsiųstas, jei pranešimas buvo siunčiamas darbo dienomis nuo 8 iki 17 val. Jei pranešimas buvo siunčiamas ne darbo dieną, ar darbo dieną kitu laiku, nei nuo 8 iki 17 val., laikoma, kad pranešimą kita šalis gavo pirmą darbo dieną, būsiančią po pranešimo išsiuntimo.

13.Baigiamosios nuostatos

13.1.Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria, kad visa informacija, kuri pateikiama Pardavėjo elektroninės parduotuvės tinklalapyje (įskaitant, bet neapsiribojant, šias Taisykles, informaciją apie Pardavėją, siūlomas prekes ir paslaugas bei jų savybes, Pirkėjo teisės atsisakyti sutarties įgyvendinimo tvarką, Pardavėjo teikiamas prekės priežiūros paslaugas ir garantijas (jeigu jos suteikiamos)) laikoma pateikta Pirkėjui raštu.

13.2.Šios Taisyklės neriboja Pirkėjo (vartotojo) teisių, nustatytų Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

13.3.Visi nesutarimai, kilę ar susiję su pirkimo ir pardavimo sutartimi tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra sprendžiami derybomis. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose teisės aktų nustatyta tvarka. Ginčai su vartotojais sprendžiami, atsižvelgiant į Vartotojams teisės aktuose nustatytas įstatymines garantijas, teises.

Prekių užsakymas, prekių aprašymas yra laikomi sutarties priedais. Sutarties priedai yra neatskiriama ir sudėtine sutarties dalimi.

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai. Tam tikrų slapukų naudojimu reikalingas Jūsų sutikimas. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Plačiau